Algemene voorwaarden

1. Aanwijzingen en informatie yoga-activiteiten

1.a. Groepslessen yoga

De beoefening van yoga heeft een beter fysiek, energetisch en mentaal welzijn van de yoga-beoefenaar tot gevolg.
De aanwijzingen tijdens de yogalessen zijn bedoeld om het algemeen welzijn van de deelnemer te verbeteren. Het is echter geen medische informatie en vervangt in geen geval een medische behandeling of diagnose.
Bij twijfel of yoga-beoefening geschikt is voor de eigen persoonlijke situatie raden wij aan contact op te nemen met de huisarts voor advies.
Yoga Kitchen is in geen geval verantwoordelijk voor het niet of verkeerd toepassen van de gegeven informatie tijdens de yoga-beoefening.
De deelnemer aan yoga-activiteiten dient elke relevante informatie van lichamelijke, medische of psychische aard die speciale voorzichtigheid of voorzorgen vereist mee te delen aan de lesgever vóór het aanvatten van de activiteit, om deze toe te laten er adequaat op te reageren.

1.b. Privé yoga consult

Bij de privé-consultatie voor persoonlijke yoga-begeleiding vult de deelnemer ter gelegenheid van het eerste privé-consult een intakeformulier in. Dat stelt de coach in staat de individuele yogasessie zo goed mogelijk aan te passen aan de deelnemer.
Na afloop van de consultatie krijgt de deelnemer een geschreven reeks van oefeningen mee voor thuisbeoefening.
Yoga Kitchen is in geen geval verantwoordelijk voor het niet of verkeerd toepassen van de meegedeelde informatie of de meegegeven individuele oefeningenreeks voor thuisbeoefening volgend op een individueel yoga-consult.

2. Aanwijzingen en informatie massage-activiteiten

De door Yoga Kitchen aangeboden ontspannende massages zijn bedoeld om het algemeen welzijn van de gemasseerde persoon te verbeteren, met ontspanning en vermindering van spierspanning als doel. Ze vervangen in geen geval een medisch onderzoek, medische behandeling of diagnose. Voorafgaand aan een eerste massagebehandeling vult de deelnemer een intakeformulier in dat de masseur in staat stelt de behandeling zo goed mogelijk aan te passen aan de deelnemer. Met het tekenen van dit formulier verklaren de massageklanten dat ze alle vragen hebben begrepen en naar waarheid hebben ingevuld. Bij herhaalde behandelingen zullen zij tussentijdse veranderingen direct doorgeven aan de massagetherapeut.
De behandelde klanten worden geacht het de massagetherapeut direct laten weten als ze tijdens de massagebehandeling pijn of ongemak ervaren.

3. Prijzen en voorwaarden leskaarten

De van kracht zijnde prijzen voor lessen, workshops en andere activiteiten staan vermeld op de pagina “Prijzen” van de website.

Lessen kunnen eenmalig worden gevolgd. Wie wenst terug te komen is vrij om:

  • ofwel te blijven betalen per aparte les
  • of een meerbeurtenkaart te nemen voor 5 of voor 10 beurten aan een voordelig tarief

Een meerbeurtenkaart blijft 4 maanden geldig vanaf de datum van aankoop. Een onderbreking of opschorting van de lessen of workshops binnen Yoga Kitchen wegens vakantie of om een andere reden, verlengt de geldigheidstermijn van de op dat moment nog geldige leskaarten met een overeenkomstige periode.
Een meerbeurtenkaart staat op naam en is strikt persoonlijk.
De titularis van een meerbeurtenkaart mag, mits dit vooraf overeengekomen is met de lesgever, uitzonderlijk een gast uitnodigen die eenmalig een les komt meevolgen. Deze les wordt dan in rekening gebracht op de meerbeurtenkaart van de titularis.

Terugbetaling door Yoga Kitchen van aangekochte leskaarten is niet mogelijk.
Wie een nog lopende geldige leskaart bezit maar geen lessen meer kan of wil volgen binnen de geldigheidsduur van de kaart, kan deze, mits voorafgaande afspraak, uitzonderlijk eventueel doorverkopen of doorgeven aan een derde persoon, die de kaart kan gebruiken tot aan de vervaldatum. De kaart komt in dat geval op naam van de nieuwe gebruiker.

4. Reservatie- en annulatievoorwaarden privé-yogasessies, massagebehandelingen, workshops en vooraf aangekondigde activiteiten.

Bij het boeken van een workshop, op voorhand aangekondigde activiteiten, privé-yogasessie of massagebehandeling is voor de goede gang van zaken het betalen van een voorschot vereist.

4.1. Privé-yogasessies of massagebehandelingen

Voorschotten en resterend bedrag:
Het voorschot bedraagt 20,00 euro. Het voorschot dient te worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN BE76 0635 4774 5695 van Yoga Kitchen – Peter Verhaegen, De Lochtstraat 42, 1030 Schaarbeek, met vermelding van de datum en naam van de behandeling.
De klant vereffent het resterende bedrag ofwel voorafgaand aan of bij aanvang van de activiteit.
Annuleringen:
Voor een massagebehandeling of privé-yogaconsult kan de afspraak worden geannuleerd tot ten laatste 48u voor het gereserveerde tijdstip. Het betaalde voorschot wordt echter niet terugbetaald.
Niet bijwonen van geboekte afspraken of annulering van geboekte massagebehandelingen of privé yoga-consults na de hierboven vermelde termijn van 48u vereist betaling van het volledige kostprijsbedrag dat dan ook aan de klant in rekening zal worden gebracht.

4.2. Workshops of langer op voorhand aangekondigde activiteiten

Voorschotten en resterend bedrag:
Het voorschot kan variëren in functie van de totale kostprijs van de activiteit en staat vermeld bij de informatie rond de activiteit. Het voorschot dient ofwel contant te worden betaald, ofwel te worden overgemaakt op rekeningnummer IBAN BE76 0635 4774 5695, van yoga Kitchen – Peter Verhaegen, De Lochtstraat 42, 1030 Schaarbeek, met vermelding van de datum en naam van de activiteit, en dit ten laatste 10 kalenderdagen vóór de start van de activiteit, tenzij anders aangegeven.
Het resterende bedrag wordt ofwel voorafgaand aan of bij aanvang van de activiteit geregeld.
Annuleringen:
Voor een workshop of langer op voorhand aangekondigde activiteit kan de deelname worden geannuleerd tot ten laatste 7 kalenderdagen voor het gereserveerde tijdstip. Het betaalde voorschot wordt echter niet terugbetaald.
Niet deelname aan geboekte activiteiten of annulering van workshops of activiteiten na de hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen vereist betaling van het volledige deelnamebedrag dat dan ook aan de klant/deelnemer in rekening zal worden gebracht.

5. Facturatievoorwaarden

Facturen voor prestaties geleverd door Peter Verhaegen – Yoga Kitchen kunnen worden afgeleverd met vermelding van het detail van de geleverde prestaties alsook de BTW-gegevens.
Verzending van de factuur gebeurt in principe naar het e-mailadres van de klant in .pdf-formaat. Facturen ontvangen op papier is mogelijk mits speciale aanvraag door de klant.
De facturen zijn te betalen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Deze is in principe 30 dagen vanaf datum factuur. De betaling dient ofwel contant te gebeuren, op het adres Peter Verhaegen – Yoga Kitchen, De Lochtstraat 42, 1030 Schaarbeek, ofwel door overschrijven van het op de factuur vermelde totaalbedrag met vermelding van het factuurnummer in de mededeling, op het bankrekeningnummer: IBAN BE76 0635 4774 5695, van Peter Verhaegen, De Lochtstraat 42, 1030 Schaarbeek.

6. Delen van gegevens met betalingspartner

Voor de verwerking van betalingstransacties die via de website gebeuren, werken wij met betalingspartner Mollie. In dat verband worden met Mollie persoonsgegevens gedeeld teneinde de betalingstransacties tot een goed einde te brengen.
Telkens u een betaling uitvoert via de betaalmodule op de website, geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het delen van deze voor de betaling noodzakelijke gegevens, met respect van de geldende privacy-wetgeving.